Ключові переваги стратегії інноваційного розвитку гімназії (2012-2017 роки) передбачають:

1. Комплексний підхід до інноваційної розбудови та розвитку учнів Київської гімназії східних мов №1 як школи продовженого дня (початкова, основна, старша школи) як інноваційного навчального закладу ХХІ століття, як школи життєтворчості особистості, діалогу мов, культур, цивілізацій на засадах науково-педагогічної інноватики та основ стратегічного освітнього менеджменту, з врахуванням загальноєвропейських та світових тенденцій розвитку шкільної освіти.

2. Індивідуальний навчальний план на основі Державних стандартів початкової, базової і повної загальної середньої освіти, що зберігає наступність навчального процесу, зокрема навчання східних, англійської мов, й ґрунтується на засадах зорієнтованого, компетентісного і діяльнісного підходів, реалізованих в освітніх галузях; визначення навчальним закладом варіативного складника Базового навчального плану у Київській гімназії східних мов №1, із урахуванням спрямованості до профільної підготовки та навчання.

3. Розробку авторських, варіативних, альтернативних (експериментальних, інтегрованих за змістом) навчальних програм, курсів, що будуть розроблені на основі Державних стандартів початкової, базової і повної середньої освіти та затверджені в установленому порядку МОН України.

4. Навчання учнів 2-3 і більше іноземних мов (східна та англійська мови як обов’язкові у навчальному процесі з 1 по 11 клас) за авторськими навчальними програмами. Здійснення допрофільної підготовки та профільного навчання на основі особистісно орієнтованої освіти та виховання гімназистів національно-, правосвідомими, високоморальними, суспільно активними, фізично розвиненими громадянами-патріотами України, носіями полікультурних, загальнолюдських цінностей, здатними забезпечити країні гідне місце у цивілізованому світі для сталого розвитку.

5. Компетентісний підхід до всіх учасників навчально-виховного процесу; диференціація, індивідуалізація, гуманізація і гуманітаризація освіти, високий професіоналізм педагогічних кадрів.

6. Діяльність гімназії в режимі школи продовженого дня (початкова, основна, старша школи), що зумовлено складністю східних мов та відсутністю відповідного комунікативного середовища поза межами навчального закладу.

Спрямованість навчально-виховного процесу на формування і розвиток в учнів ціннісного ставлення особистості до себе, до людей, до суспільства і держави, до праці, до природи, до мистецтва, комунікативних компетенцій із врахуванням вікових особливостей гімназистів для їх самовизначення, творчої самореалізації, для життєвого успіху особистості.

Кiлькiсть переглядiв: 165